Движението

wosmСКАУТСТВОТО е световно младежко движение с над 100 ‐ годишна история и традиции. Възникнало през 1907г. в Англия, до наши дни, то е допринесло за духовното израстване, физическото укрепване и обществената реализация на повече от 250 милиона момчета и момичета по света. Днес, световното скаутско движение обхваща над 40 милиона млади хора от 223 страни и територии по света. Националните организации на тези страни са обединени в Световната организация на скаутското движение (WOSM). Около седем милиона члена на WOSM са възрастни доброволци, които подкрепят местните дейности.

WOSM е независима, неполитическа, неправителствена организация.WOSM е едно от най-големите младежки движения в света. Органите на WOSM са Световната скаутска конференция, Световния скаутски комитет и Световното скаутско бюро.

СКАУТСКОТО ДВИЖЕНИЕ е доброволно, неполитическо, образователно и демократично, открито за всички хора по света, без разлика от пол, произход, раса, възраст и вероизповедание, стоящо в съгласие и хармония с целите, принципите и метода на скаутството‐такива, каквито са били създадени от неговият основател ‐ лорд Робърт Бейдън Пауел.