Скаутския метод

Скаутско Обещание и Закон

Постигането на поставените от Организацията на българските скаути цели се реализират чрез използването на Скаутския метод. Той е специфичен за скаутското движение и се определя като система за постепенно самообразование основано на:

 1. Обещание и Закон.
 2. Учене чрез практика.
 3. Занимания в малки групи.
 4. Постоянно развиваща се система и стимулираща програма със занимания, протичащи предимно на открито, сред природата и под
 5. водачеството на възрастни.

Скаутското Движение се основава на следните принципи:

 1. Дълг към Бога ‐ духовен принцип.
 2. Дълг към другите ‐ социален принцип.
 3. Дълг към самият себе си ‐ личен принцип.

Дългът към Бога изразява връзката на човека с духовните ценности на живота и приканва членовете на ОБС да бъдат приобщени към духовните ценности и към вярата на дедите ни, като поемат и задълженията произтичащи от това, без да се накърнява уважението и толерантността им към другите религии и вероизповедания.

Дългът към другите представлява вярност и съпричастност към семейството, местната общност, страната и света като цяло, както и уважение към другите и природата.

Дългът към самият себе си се отнася до отговорността на човек да развие своя собствен потенциал, за да извлече най-доброто от себе си, отговорността, която всеки сам поема за запазване на здравето си и за развиване на личните си заложби, до което се отнася и Скаутският Закон, гласящ:

 1. Скаутът е честен и достоен за доверие;
 2. Скаутът е верен на Бога, Отечеството и семейството си;
 3. Скаутът е полезен и помага на другите;
 4. Скаутът е приятел на всички и брат на всеки скаут;
 5. Скаутът е вежлив и етичен;
 6. Скаутът е приятел на животните и опазва околната среда;
 7. Скаутът проявява чувство на уважение;
 8. Скаутът е весел и с висок дух;
 9. Скаутът е пестелив и опазва частната и обществена собственост;
 10. Скаутът е чист в мислите думите и делата си.

Всички членове на скаутското движение трябва да се придържат към скаутското Обещание и скаутския Закон. Формулировката може да варира в различните национални скаутски организации, така че да е подходяща за местната култура, но всички те са базирани на Обещанието и Закона, първоначално замислени от основателя на скаутското движение Бейдън-Пауъл.